Diagnostiek

Wilt u meer duidelijkheid hoe het komt dat uw kind thuis niet goed in zijn of haar vel zit? Of waarom uw kind op school stagneert? Wij zetten handelingsgerichte diagnostiek in om zo uw kind en zijn of haar omgeving in kaart te brengen. We komen tot een passend advies, zodat u samen met uw kind en/of school verder kunt werken aan verbetering of verandering. Wij stellen geen psychiatrische diagnoses. Wanneer dit wel nodig is, verwijzen we door naar een andere zorgaanbieder of vragen een externe professional om mee te kijken.

Wij doen onder andere onderzoek naar:
✓ Cognitieve capaciteiten (laag- of meerbegaafdheid);
✓ Gedragsproblemen;
✓ Sociaal emotionele ontwikkeling;
✓ Hechting;
✓ Prikkelverwerking;
✓ Aandacht, concentratie en taak-werkhouding;
✓ Zelfsturende vaardigheden (Executieve functies: de vaardigheid om gedrag te kunnen remmen, de vaardigheid om flexibel te kunnen schakelen, planvaardigheden en organisatievaardigheden, onthouden én verwerken van informatie en het reguleren van emoties).

Werkwijze
In de meeste gevallen wordt uw kind aangemeld bij ons door de huisarts, school of een jeugdconsulent van de gemeente waarin u woonachtig bent. Nadat wij een aanmelding hebben ontvangen, nemen we met u contact op voor het plannen van een intakegesprek. Een intakegesprek kan plaatsvinden zodra de beschikking vanuit de huisarts of gemeente binnen is. Voorafgaand aan het intakegesprek, vragen wij u en/of de leerkracht om een aantal vragenlijsten in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Heeft er al eerder onderzoek plaatsgevonden? Dan verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek bespreken we uitgebreid met u de hulpvraag, de klachten, helpende factoren en niet- helpende factoren. Zo nodig plannen we ook een gesprek op school met de betreffende leerkracht en/of de intern begeleider.

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt het onderzoek ingepland. Welk onderzoek we inzetten, hangt af van de informatie verkregen tijdens de intakegesprek en eventueel vanuit eerdere verslaglegging. Het onderzoek kan bestaan uit gesprekken met uw kind, met u als ouders en/of school, een observatie op school, het invullen van digitale vragenlijsten en afname van diagnostiek bij uw kind zoals een intelligentietest.

Ter afronding van het diagnostisch onderzoek, vindt er een adviesgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek met u, uw kind en/of school besproken en worden aanbevelingen gedaan. U ontvangt het diagnostisch onderzoeksverslag en kunt bij ons aangeven of u toestemming geeft dit verslag te delen met school en/of andere betrokken instanties. In een vervolggesprek met u en/of andere betrokken instanties wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen u passend lijken voor uw kind. Een aanbeveling kan bijvoorbeeld een bepaalde behandeling of begeleiding zijn. Afhankelijk van de uitkomst kijken wij met u en/of andere betrokken instanties of wij dit als organisatie zelf kunnen bieden of een andere organisatie meer passend is. Aan het einde van het gesprek evalueren we met u hoe u het traject met ons ervaren heeft.

Het diagnostisch onderzoeksverslag dient binnen 3 maanden nadat de gemeente de zorgtoewijzing aan ons heeft toegekend, te zijn opgesteld.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Vergoeding en Tarieven voor meer informatie.