Ondersteuning

Hieronder leest u meer informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die wij bieden. 

 

Behandeling Kind & Jeugd

Door middel van behandeling is het mogelijk om kinderen en jongeren inzicht te geven in eigen handelen. Dit doen we door kinderen inzicht te geven in eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Samen gaan we aan de slag met het vergroten van het zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling.

Wij bieden kortdurende behandeling aan kinderen, jongeren en ouders bij de volgende klachten:
– Faalangst;
– Onzekerheid;
– Negatief zelfbeeld;
– Angstig;
– Niet lekker in je vel zitten;
– Schoolproblemen;
– Klachten na een nare gebeurtenis zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, herbelevingen, nachtmerries en verhoogde spanning;
– Boze buien;
– Moeite met het uiten van emoties.

Tijdens de behandeling maken we onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en Psychomotorische therapie. 

WERKWIJZE
Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Is er sprake van een vergoeding vanuit de gemeente? Dan dient vóór het intakegesprek de beschikking binnen te zijn. Voorafgaand aan het intakegespre , kan gevraagd worden om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en de verwachtingen van de behandeling. Daarna kan gestart worden met de behandeling. De behandelaar stelt binnen 6 weken nadat de intake heeft plaatsgevonden, een behandelplan op met leerdoelen. Uit hoeveel sessies de behandeling bestaat, is afhankelijk van de hulpvraag. De behandeling wordt in principe stapsgewijs afgebouwd.

Tijdens de behandeling wordt geëvalueerd hoe het traject ervaren wordt. Aan het einde van de behandeling wordt met u geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u en/of uw kind de behandeling heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Daarna wordt de behandeling afgesloten.
Onze behandeling is kortdurend en duurt maximaal 6 maanden. De sessies vinden in principe plaats in de praktijk van ZMT. Blijkt gedurende het traject dat langdurige behandeling nodig is, verwijzen wij door naar een passende collega-instelling.

Ouderbegeleiding

Heeft u vragen hoe u het beste met het gedrag van uw kind om kunt gaan? Ervaart u problemen in de dagelijkse omgang met uw kind thuis of op school?. Of is er sprake van een vastgestelde stoornis zoals ADHD of binnen het autistisch spectrum?

Door het inzetten van ouderbegeleiding streven we met u naar inzicht verkrijgen in uw rol als opvoeder. We werken aan het opbouwen van meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Samen kijken we waar u tegenaan loopt in de omgang met uw kind. We brengen met u in kaart hoe deze lastige situaties ontstaan en hoe u deze kan verbeteren. Ouderbegeleiding wordt ook ingezet als middel om jonge kinderen te bereiken om zo preventief probleemgedrag te verminderen en gewenst gedrag te bevorderen.

WERKWIJZE
Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Is er sprake van een vergoeding vanuit de gemeente? Dan dient vóór het intakegesprek de beschikking binnen te zijn. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt gevraagd om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en uw verwachting van de ouderbegeleiding. Daarna kan gestart worden met de ouderbegeleiding. Binnen 6 weken nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt een plan met leerdoelen opgesteld. Tijdens de ouderbegeleiding wordt geëvalueerd hoe het traject ervaren wordt. Aan het einde van het traject wordt ook geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u en uw kind de ouderbegeleiding heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Daarna wordt de ouderbegeleiding afgesloten.

Onze ouderbegeleiding is kortdurend en duurt tussen de 3 en 9 maanden. Uit hoeveel sessies de ouderbegeleiding bestaat, is afhankelijk van uw hulpvraag. De ouderbegeleiding vindt plaats binnen de praktijk van ZMT en daar waar nodig bij u thuis. Blijkt gedurende het traject dat langdurige ondersteuning nodig is, dan verwijzen wij door naar een passende collega- instelling.

Ambulante begeleiding

Door middel van begeleiding is het mogelijk om kinderen en jongeren inzicht te geven in eigen handelen. Dit doen we door kinderen inzicht te geven in eigen competenties, capaciteiten en vaardigheden en samen te kijken hoe deze op een positieve manier in te zetten. Met aandacht voor het kind als unieke individu, gaan we aan de slag om zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfredzaamheid te vergroten. Wij bieden ambulante begeleiding jeugd aan kinderen vanaf 8 jaar.

WERKWIJZE
Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Is er sprake van een vergoeding vanuit de gemeente? Dan dient vóór het intakegesprek de beschikking binnen te zijn. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt gevraagd om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en de verwachtingen van de begeleiding. Daarna kan gestart worden met de begeleiding. De begeleider stelt binnen 6 weken nadat de intake heeft plaatsgevonden een plan op met leerdoelen. Tijdens de begeleiding wordt geëvalueerd hoe het traject ervaren wordt. Aan het einde van het traject wordt ook geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u en uw kind de begeleiding heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Daarna wordt de begeleiding afgesloten.

Onze begeleiding is kortdurend en duurt tussen de 3 en 9 maanden. Dit is afhankelijk van de hulpvraag. Er is tijdens het traject gemiddeld 1 keer per week contact tussen u en/of uw kind en de begeleider. Dat kan een huisbezoek zijn, bezoek op de locatie van ZMT, telefonisch contact of zelfs via whatsapp. Blijkt gedurende het traject dat langdurige ondersteuning nodig is, dan verwijzen wij door naar een passende collega-instelling.

Handelingsgericht advies scholen

Heeft u als leerkracht behoefte aan feedback op uw handelen of heeft u behoefte aan handvatten hoe om te gaan met het gedrag van een leerling? Wij stellen handelingsgericht advies op aan leerkrachten aan de hand van gerichte observatie in de klas. Aangevuld met diagnostisch onderzoek bij een leerling, zodat passend advies gegeven kan worden. Bij aanvullend onderzoek kan gedacht worden aan afname van een intelligentietest, het voeren van gesprekken, invullen van vragenlijsten en/of afname van neuropsychologische testen. Ouders dienen hiervoor betrokken te worden en moeten toestemming te geven voorafgaand aan het onderzoek.

WERKWIJZE
Om handelingsgericht advies te kunnen geven, kunnen twee routes gevolgd worden. De eerste route is vooral een vraag vanuit u als leerkracht om feedback te ontvangen op uw handelen. Na overleg met u waar de behoefte ligt, wordt een observatie gepland en wordt een adviesrapport opgesteld.

De tweede route is vooral een vraag vanuit u als leerkracht hoe om te kunnen gaan met het gedrag van een leerling. Na de aanmelding vanuit school wordt er een intakegesprek gepland ouders. Voordat het intakegesprek plaatsvindt, vragen wij school en ouders om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de hulpvraag en de klachten goed in kaart te brengen. Is er al eerder onderzoek gedaan? Dan verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek wordt er samen uitgebreid naar de klachten gekeken.

Als de hulpvraag duidelijk is, wordt vervolgonderzoek gedaan. Het onderzoek kan bestaan uit een observatie op school, digitale vragenlijsten invullen, intelligentieonderzoek, neuropsychologische testen en gesprekken met het kind of de jongere, met ouders en/of school.

Als het onderzoek is afgerond, vindt er eerst een adviesgesprek met ouders plaats in verband met het blokkeerrecht. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek besproken en worden aanbevelingen gedaan. Ook wordt er een diagnostisch onderzoeksverslag meegegeven. In een vervolggesprek met school (en/of ouders) wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen passend zijn. De aanbevelingen zijn voornamelijk gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.

Coaching

Ga je volgend studiejaar beginnen met een vervolgstudie en heb je nog geen idee welke studiekeuze bij jou past? Ben je gestart met een studie, maar blijkt dit niet de juiste keuze voor jou? Of ben je inmiddels alweer gestopt met jouw studiekeuze? Kom er samen met een ervaren studiekeuzecoach achter welke studie het beste past!

WERKWIJZE

Aan de hand van maximaal 6 afspraken helpt de studiekeuzecoach jouw inzichtelijk te krijgen wat jouw talenten, capaciteiten en vaardigheden zijn. Het traject is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Wie ben ik?
Wat kan ik?
Wat wil ik?
Welke mogelijkheden zijn er voor mij?

Op verzoek wordt het traject ondersteund met loopbaandiagnostiek. Hieraan zijn wel meerkosten verbonden. Voor meer informatie over de kosten klik op de link tarieven.

 

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Vergoeding en Tarieven voor meer informatie.

 

Deurningerstraat 23 C
7514 BC Enschede