Ondersteuning

Hieronder leest u meer informatie over de verschillende vormen van ondersteuning die wij bieden. 

Behandeling kind

Door middel van behandeling is het mogelijk om kinderen en jongeren inzicht te geven in eigen handelen. Dit doen we door kinderen inzicht te geven in eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Samen gaan we aan de slag met het vergroten van het zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling.

Wij bieden kortdurende behandeling aan kinderen, jongeren en ouders bij de volgende klachten:
✓ Faalangst;
✓ Onzekerheid;
✓ Negatief zelfbeeld;
✓ Angstig;
✓ Niet lekker in je vel zitten;
✓ Schoolproblemen;
✓ Klachten na een schokkende ervaring (trauma) zoals slaapproblemen, concentratieproblemen, herbelevingen, nachtmerries en verhoogde spanning;
✓ Boze buien;
✓ Moeite met het uiten van emoties.

Tijdens de behandeling maken we onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en Psychomotorische therapie.

Werkwijze
Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Is er sprake van een vergoeding vanuit de gemeente? Dan dient vóór het intakegesprek de beschikking binnen te zijn. Voorafgaand aan het intakegesprek , kan gevraagd worden om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en de verwachtingen van de behandeling. Daarna kan gestart worden met de behandeling. De behandelaar stelt binnen 6 weken nadat de intake heeft plaatsgevonden, een behandelplan op met leerdoelen. Uit hoeveel sessies de behandeling bestaat, is afhankelijk van de hulpvraag. De behandeling wordt in principe stapsgewijs afgebouwd.

Tijdens de behandeling wordt geëvalueerd hoe het traject ervaren wordt. Aan het einde van de behandeling wordt met u geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u en/of uw kind de behandeling heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Daarna wordt de behandeling afgesloten.
Onze behandeling is kortdurend en duurt maximaal 6 maanden. De sessies vinden in principe plaats in de praktijk van ZMT. Blijkt gedurende het traject dat langdurige behandeling nodig is, verwijzen wij door naar een passende collega-instelling.

Ouderbegeleiding

Heeft u vragen hoe u het beste met het gedrag van uw kind om kunt gaan. Ervaart u moeilijkheden in de dagelijkse omgang met uw kind thuis of op school. Of is er sprake van een vastgestelde stoornis zoals ADHD, binnen het autistisch spectrum of leerproblematiek.

Ouderbegeleiding helpt om inzicht te verkrijgen in uw rol als opvoeder. We werken aan het verkrijgen van meer inzicht en kennis over de problematiek dat bij jullie thuis speelt. Daarnaast bouwen we aan meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Samen kijken we waar u last ervaart in de omgang met uw kind. We brengen met u in kaart hoe deze lastige situaties ontstaan en hoe u deze kan aanpassen of verbeteren. Ouderbegeleiding wordt ook ingezet bij zeer jonge kinderen om preventief probleemgedrag te verminderen en gewenst gedrag te bevorderen.

Tijdens de ouderbegeleiding maken we gebruik van educatieve methodes zoals Brainblocks en Geef me de Vijf. Daarnaast maken we gebruik van FloorPlay coaching als er speciale aandacht binnen uw gezin nodig is voor de vroege ontwikkeling van kinderen van 0 tot 7 jaar.

Werkwijze
Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Is er sprake van een vergoeding vanuit de gemeente? Dan dient vóór het intakegesprek de beschikking binnen te zijn. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt gevraagd om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en uw verwachting van de ouderbegeleiding. Daarna kan gestart worden met de ouderbegeleiding. Binnen 6 weken nadat de intake heeft plaatsgevonden, wordt een plan met leerdoelen opgesteld. Tijdens de ouderbegeleiding wordt geëvalueerd hoe het traject ervaren wordt. Aan het einde van het traject wordt ook geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u en uw kind de ouderbegeleiding heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Daarna wordt de ouderbegeleiding afgesloten.

Onze ouderbegeleiding is kortdurend en duurt tussen de 3 en 9 maanden. Uit hoeveel sessies de ouderbegeleiding bestaat, is afhankelijk van uw hulpvraag. De ouderbegeleiding vindt plaats binnen de praktijk van ZMT en daar waar nodig bij u thuis. Blijkt gedurende het traject dat langdurige ondersteuning nodig is, dan verwijzen wij door naar een passende collega- instelling.

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding vanuit ZMT heeft als doel meer rust en stabiliteit te brengen binnen jullie gezin. Dit doen we door ouders en kinderen inzicht te geven in eigen competenties, capaciteiten en vaardigheden en samen te kijken hoe deze op een positieve manier in te zetten. Met aandacht voor iedere ouder en kind als unieke individu, gaan we aan de slag om zelfvertrouwen, zelfinzicht en zelfredzaamheid te vergroten. We werken onder anderen met technieken vanuit het contexueel werken en de methode 'een taal erbij'.

Werkwijze
Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Is er sprake van een vergoeding vanuit de gemeente? Dan dient vóór het intakegesprek de beschikking binnen te zijn. Voorafgaand aan het intakegesprek wordt gevraagd om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de klachten goed in kaart te brengen. Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en welke verwachtingen u heeft van de gezinsbegeleiding. Daarna kan gestart worden met de gezinsbegeleiding. De gezinsbegeleider stelt binnen 6 weken nadat de intake heeft plaatsgevonden een plan op met leerdoelen. Tijdens de gezinsbegeleiding wordt geëvalueerd hoe het traject ervaren wordt. Aan het einde van het traject wordt ook geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u en uw kind(eren) de gezinsbegeleiding heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Daarna wordt de gezinsbegeleiding afgesloten.

Onze gezinsbegeleiding is kortdurend en duurt tussen de 3 en 9 maanden. Dit is afhankelijk van de hulpvraag. Er is tijdens het traject gemiddeld 1 keer per week contact tussen u en/of uw kind en de gezinsbegeleider. Dat kan een huisbezoek zijn, bezoek op de locatie van ZMT, telefonisch contact of zelfs via whatsapp. Blijkt gedurende het traject dat complexe thuisondersteuning nodig is, dan verwijzen wij door naar een passende collega-instelling.

Floorplaybegeleiding

FloorPlay is een therapeutisch programma waarmee u als ouder thuis begeleid wordt om spelenderwijs interactie met uw kind aan te gaan als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand door toedoen van een stoornis of spraak/taalprobleem. 

FloorPlay heeft als doel uw kind te leren begrijpen, uw band met uw kind te vergroten en hem in zijn/haar ontwikkeling stap voor stap verder te helpen. FloorPlay betekent letterlijk “op de grond spelen”. Uw kind laat door te spelen zien hoe het zich voelt. Spelen en plezier maken samen is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind en de interactie met u als ouder. Uw kind leert zich te ontwikkelen en zal stappen zetten in de verschillende mijlpalen van de vroege ontwikkeling. In elke leeftijdsfase bereikt een kind mijlpalen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Door toedoen van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, Autistisch spectrum stoornis of taal/spraakstoornis, kan het zijn dat deze mijlpalen niet of later dan wenselijk behaald worden.  Het doel van FloorPlay coaching is dat uw kind samen met u en de Floorplaybegeleider deze mijlpalen gaat behalen zodat achterstanden in de ontwikkeling ingelopen worden.

Werkwijze
De FloorPlaybegeleider stelt samen met u een profiel op binnen welke mijlpaal uw kind zich bevind. Door middel van video opname en spelbegeleiding wordt zichtbaar welke mogelijkheden en moeilijkheden u als ouder ervaart in interactie met uw kind. En welke mogelijkheden en moeilijkheden uw kind ervaart op het gebied van prikkelverwerking,  gedrag, taalontwikkeling en sociale interactie.

Hoe uw kind reageert op de FloorPlaybegeleiding, verschilt per kind. Het ene kind maakt makkelijker contact, het andere kind trekt zich eerder terug. Het ene kind beweegt veel en komt helemaal in het spel, het andere kind heeft een zetje nodig om aan het spelen te gaan.

 

Tijdens de FloorPlaybegeleiding wordt geëvalueerd hoe de begeleiding ervaren wordt. Aan het einde van de sessie wordt met u geëvalueerd wat er is geleerd, hoe u en/of uw kind de begeleiding heeft ervaren en hoe de samenwerking is verlopen. Het FloorPlaytraject loopt parallel aan de ontwikkeling van uw kind en zal afgerond worden als uw kind de benodigde mijlpalen heeft behaald in zijn ontwikkeling. De sessies vinden zowel plaats in de praktijk van ZMT als bij u thuis.

Kindercoaching

De basisschoolperiode is voor u en uw kind een spannende en vooral leerzame tijd. Er wordt veel verwacht van uw kind; vriendjes maken, nieuwe dingen leren, zich aanpassen aan de groep, doen wat de juf of meester wil, opdrachten maken op school en thuis. Soms gaan al deze zaken niet helemaal vanzelf.

De kindercoach werkt met uw kind en u, zodat de weerbaarheid van uw kind vergroot wordt, angst om te falen afneemt en het zelfvertrouwen toeneemt.

Omdat uw kind:
✓ Moeite ervaart met leren;
✓ 
Moeite heeft met concentreren;
✓ 
Moeite ervaart met sociale interactie;
✓ 
Moeite heeft met het uiten van zijn/haar emoties op een helpende manier;
✓ 
Onvoldoende inzicht heeft in zijn eigen talenten/competenties.

Werkwijze
De kindercoach richt zich vooral op het vinden van een oplossing. Om een oplossing te vinden, is het niet altijd noodzakelijk om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Tijdens het intakegesprek gaat de kindercoach samen met u en uw kind op zoek naar de hulpvraag. Waar loopt uw kind tegen aan? en ervaart uw kind dit op eenzelfde manier als u?

De kindercoach werkt tijdens de afspraken afwisselend met uw kind en met u.  Aan de hand van de vier vragen wie, wat, waar en hoe gaat de kindercoach aan de slag om het zelfinzicht te vergroten, zelfvertrouwen te ontwikkelen en zelfredzaamheid te bevorderen. Soms maakt de kindercoach tijdens de afspraken gebruik van een spel, buitenactiviteit of oefening passend bij de hulpvraag van uw kind. Het gaat vooral om het geven van aandacht aan dat wat er is, het verkrijgen van nieuwe inzichten en het behalen van gestelde doelen. Samen zoeken we naar een mogelijkheid om verder op weg te kunnen.

Deze manier van hulpverlening is laagdrempelig en kortdurend (gemiddeld 5 sessies). Het komt voor dat er meer afspraken nodig zijn. De kindercoach overlegt dit van te voren met u en zal hierbij helder vermelden waarom dit nodig is.

Vaak is er maar een klein stapje nodig om zelf weer verder te kunnen!

Handelingsgericht advies scholen

Heeft u als leerkracht behoefte aan feedback op uw handelen of heeft u behoefte aan handvatten hoe om te gaan met het gedrag van een leerling. Wij stellen handelingsgericht advies op aan leerkrachten aan de hand van gerichte observatie in de klas eventueel aangevuld met diagnostisch onderzoek bij een leerling, zodat passend advies gegeven kan worden. Bij aanvullend onderzoek kan gedacht worden aan afname van een intelligentietest, het voeren van gesprekken, invullen van vragenlijsten en/of afname van neuropsychologische testen. Ouders dienen hiervoor betrokken te worden en moeten toestemming te geven voorafgaand aan het onderzoek.

Werkwijze
Handelingsgericht advies bestaat uit twee routes. De eerste route is bedoeld voor u als leerkracht om feedback te ontvangen op uw handelen in de klas. Hierbij gaat het om uw rol als leerkracht en worden ouders niet meegenomen. Na overleg met u waar de behoefte ligt, wordt een observatie gepland en wordt een adviesrapport opgesteld.

De tweede route is bedoeld om het gedrag van een betrokken leerling in beeld te brengen. Na de aanmelding vanuit school wordt er een intakegesprek gepland met ouders en school. Voordat het intakegesprek plaatsvindt, vragen wij school en ouders om een aantal vragenlijsten digitaal in te vullen om de hulpvraag en de klachten goed in kaart te brengen. Is er al eerder onderzoek gedaan, verzoeken we om verslaglegging met ons te delen voor een compleet beeld. Tijdens het intakegesprek wordt er samen uitgebreid stilgestaan bij de hulpvraag vanuit u als leerkracht en van de betrokken leerling en ouders.

Als blijkt dat handelingsgericht advies niet toereikend is, wordt vervolgonderzoek ingezet. Het onderzoek kan bestaan uit een observatie op school, digitale vragenlijsten invullen, intelligentieonderzoek, neuropsychologische testen en gesprekken met het kind of de jongere, met ouders en/of school.

Ter afronding van het diagnostisch onderzoek vindt er eerst een adviesgesprek met ouders plaats in verband met het blokkeerrecht. Tijdens dit gesprek wordt het resultaat van het onderzoek besproken en worden aanbevelingen gedaan. Ook wordt er een diagnostisch onderzoeksverslag meegegeven. In een vervolggesprek met school (en/of ouders) wordt uitgebreid stilgestaan welke aanbevelingen passend zijn. De aanbevelingen zijn voornamelijk gericht op de onderwijsbehoeften van het kind.

Wilt u meer weten over onze tarieven en vergoeding vanuit de gemeente?  Ga naar Vergoeding en Tarieven voor meer informatie.